Ugrás a tartalomra

Oznámenie o realizácii projektu

Közzétéve 10.4.2024.

Kategória

Ezt a bejegyzést automatikus fordítással fordíthatja le.

Názov projektu: Wifi pre Teba II
ITMS2014+: 311071CJV5
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra
Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť
Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN
Prijímateľ: Obec Boľ, Hlavná 216/42, 076 53 Boľ
Miesto realizácie: Obec Boľ
Výška nenávratného finančného príspevku: 14 250 €
Stručný opis projektu: Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 10 WIFI externých
prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového
internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi
prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie
všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému internetu o minimálnej
rýchlosti 30 Mbit/s.

 1. Obecný úrad
 2. Pri mostíku smerom k OÚ
 3. Pri mostíku smerom od OÚ
 4. Kostol
 5. Križovatka smer na Kvetnú
 6. Cintorín
 7. Hlavná pri Jednote
 8. Križovatka smer na Mlynskú
 9. Hlavná ulica autobus zastávka
 10. Kvetná ulica v blízkosti autobus zastávky
  Aktuálny stav realizácie projektu: Projekt bol dňa 18.12.2023 úspešne zrealizovaný.
  Počas realizácie sa nevyskytli žiadne problémy. Bezplatná WiFi sieť je spustená
  a sprístupnená obyvateľom obce a verejnosti.
  Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete
  na www.opii.gov.sk
  Riadiaci orgán – Ministerstvo dopravy SR: www.mindop.sk
  Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk