Preskočiť na obsah

VZN č 3-2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce